Zhvillim i Qëndrueshëm

Nëpërmjet programit për Zhvillim të Qëndrueshëm, ne synojmë që të sjellim një qasje bazike për të adresuar disa nga sfidat kryesore në sektorë shumë të rëndësishmë sikurse ekonomi, energji, dhe mjedis. Pasi që FIQ beson fuqishëm në konceptin e zhvillimit të komunitetit, ne i trajtojmë të gjitha projektet nga kjo prespektivë, duke përdorur ekspertizën tonë të bazuar në komunitet për tu angazhuar në informim dhe mobilizim të komunitetit për qështje të rëndësishme  dhe për t’ju mundësuar qytetarëve për tu bër pjesë e proceseve plotike dhe vendim-marrëse. Një komponent tjetër e programit është puna jonë me ndërmarrësitë shoqërore, pasi që kemi dëshmuar rëndësinë e tyre në zhvillim shoqëroro-ekonomik nëpërmjet krijimit të punëve dhe rritjes së vetëdijes për të mobilizuar resurset lokale, prezervimin e  vlerave dhe shkathtësive tradicionale dhe për të dhën kontribut në komunitet.

Fokus Grupet në Komunitet janë njëra nga metodoligjitë kryesore të punës tonë lidhur me informimin dhe mobilizimin e komunitetit, por ata gjithashtu përfaqësojnë një aksion të natyrës së vetë, pasi që është mekanizmi nëpërmjetë të cilit operon programi i dhënies së granteve. Kjo qasje është shumë e rëndësishme në identifikimin e nevojave shtypëse, sfidave dhe kufizimeve të një komuniteti nëpërmjetë diskutimeve të moderuara në komunitet, të cilat organizohen nga FIQ.  

Iniciativat e Gjelbërta, FIQ vazhdimisht mundohet të avokoj dhe përkrah politikat e gjelbërta.
Kjo ndërlidhet me historikun tonë të aktiviteteve, ku është bërë mbjellja e fidaneve dhe drunjëve në Obiliq dhe shkolla të ndryshme në Kosovë, protesta ndaj shkatërrimit të ambientit dhe kundër përdorimit të Qymyrit. Nëpërmjet granteve të gjelbërta, janë përkrahur dhe zhvilluar një numër i madh i ndërrmarësive të gjelbërta. 

Reth programit "Zhvillim i Qëndrueshëm"

 


Lajmet rreth programit:

Anketë/Ftesë për pjesëmarrje në Punëtorinë mbi gjetjen e fushave prioritare të Organizatave të Shoqërisë Civile
FIQ dhe INDEP, lansojnë projektin për fuqizim dhe ngritje te kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile
Takime informuese me kryetarët e komunave
Fillon projekti PREX: Takim me të rinj të Kaçanikut
Bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale
FIQ mori pjesë në Samitin “Ballkani Perëndimor në udhëkryq – sfidat e reja dhe dinamikat e ndryshimit”
Ambasadorët e Rinj, shembull i aktivizmit dhe kontribuimit në komunitet!
Projekti “Ambasadorët e Rinj” po sjell ndryshime në komunitet nëpërmjet angazhimit të të rinjve
Energjia nga qymyri, e pengon zhvillimin e Kosovës
Zhvillohen trajnimet me Ambasadorët e Rinj në Viti dhe Kaçanik
FIQ dhe KosovaIdeas nënshkruajnë Memorandum të Mirëkuptimit
Ambasadorët e Rinj: Thirrje e hapur për aplikim!
FIQ prezantoi rastin e Inspektimit të Bankës Botërore në organizimin e IAMnet në Greqi
Njihuni me Ambasadorët e Rinj!
FIQ ka prezantuar gjetjet e raportit me temë "Problemet që cënojnë mirëqenien e banorëve në Fshatrat dhe Qytezat e Kosovës”.
"E vërteta e procesit të zhvendosjes së detyruar në Kosovë"
Pasojat i bartin qytetarët
Papunësia, shkaktari kryesor i ikjes të të rinjve (Video)
Kjo ndodh vetëm në Kosovë: KEDS ngrit çmime e vazhdon me reduktime
Deklaratë nga Forumi për Iniciativa Qytetare kundër Projektligjit për Amnisti

Donatorët e FIQ: