Projekti "PREX"

Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) nëpërmjet projektit PREX synon që të rritë mundësitë e angazhimit  të të rinjëve në Kaçanik, punësimin dhe vetë-punësimin e tyre, të ofroj qasje në resurset e komunitetit nëpërmjet OJQ-ve rinore, shkëmbimeve edukative, rrjetëzimi  si dhe ndihmë grupeve vullnetare që kanë për bazë aktivizmin.  

Duke targetuar të gjitha këto elemente nëpërmjet intervenimeve tona, FIQ synon të përfshij të rinjtë në proces  të zhvillimit të qëndrueshëm, nëpërmjet qasjes proaktive e cila parandalon ndonjë rrezik që mund t’i haset këtyre grupeve të të rinjëve.  

Projekti  ka filluar në Shtator të vitit 2017 dhe do të vazhdoj deri më 2020, pasi që të jenë përmbushur të gjitha objektivat e parashikuara. Gjatë këtij projekti do të përfitojnë jo më pak se 2300 të rinjë nga komuna e Kaçanikut.

Si rezulatet i aktiviteteve të projektit pritet qëtë themelohen së paku 20 ndërmarrësi të reja  duke krijuar  vende të reja të punës  si dhe së paku 20 organizata apo forume rinore të riaktivizohen dhe të kalojnë nëpërmjet programit të Akademisë së bazuar në komunitet.

 

 

Donatorët e FIQ: