Thirrje për aplikim - Ndarja e Çmimeve FIDES 2019 për Filantropinë në Kosovë

Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) shpallë thirrje për pjesëmarrje në çmimin FIDES për Filantropi në Kosovë.

Për të njëmbëdhjetin vit me rradhë, me Çmimin FIDES do të shpërblehen kompanitë, organizatat dhe individët nga Kosova dhe Diaspora të cilët në mënyrë sistematike dhe me ndjeshmëri ndaj ambientit, kulturës dhe vlerave tradicionale kanë mbështetur aktivitete dhe projekte të interesit të përbashkët.

Kategoritë për çmimet FIDES 2019 janë:

Kompanitë, individët, OSHC-të, mund të aplikojnë për kategoritë e mëposhtme:

  • Çmimi FIDES për kontribut në nivel kombëtar “Hasan Prishtina”– I ndahet kompanisë, individit apo OSHC-së që ka ndërmarrë aktivitete filantropike në nivel kombëtar. 
  • Çmimi FIDES për kontribut individual– I ndahet individit që ka ndërmarrë aktivitete filantropike.
  • Çmimi FIDES për kontribut nga Diaspora– I ndahet individit apo kompanisë nga Diaspora që ka ndërmarrë aktivitete filantropike në Kosovë.

 

Kërkesat për aplikim

  • Për këtë konkurs, aktivitetet e emëruara të kompanisë, individit, OSHC-së,  duhet të jenë të zbatuar në vitin e fundit (2018-2019)
  • Vetëm aplikacionet e përfunduara do të konsiderohen, siç është përshkruar në formularin zyrtar të aplikimit nga FIQ (që mund të gjendet në faqen tonë të internetit: www.fiq-fci.org) dhe ato të dërguara para afatit përfundimtar.

 

Si të aplikoni:

- Shkarko aplikacionin nga faqja zyrtare e FIQ: www.fiq-fci.org ose

- Prano një formular aplikimi me e-mail (sipas kërkesës)

Formulari i aplikimit duhet të plotësohet dhe të gjitha materialet përkatëse duhet të jenë të bashkangjitura me formularin e aplikimit.

Thirrja për aplikim është e hapur deri më 25 Nëntor 2019. Kompanitë, individët, OSHC-të, që marrin pjesë në thirrje, mund të aplikojnë vetë ose të nominohen nga të tjerët. 

Për më shumë informacion ju lutem telefononi në nr. 00383 38 610 677, ose e-mail: fides@fiq-fci.org

Dërgoni formularin e plotësuar në formë elektronike në: fides@fiq-fci.org, ndërsa nëse doni që të dërgoni formularin në kopje fizike, përcillni adresën e mëposhtme:

Forumi për Iniciativa Qytetare, FIQ

Lagja Pejton, Rr.Pashko Vasa, nr. 12/1

10 000 Prishtinë, Kosovë

Shënim: Vendimi për zgjedhjen e fituesit të çmimit FIDES do të bëhet nga një juri e pavarur në përputhje me kriteret e përcaktuara.

Fituesit e çmimit do të shpallen gjatë ceremonisë së FIDES më 18 Dhjetor 2019

 

Donatorët e FIQ: