Poziv za dostavljanje predloga

za

Finansijsku podršku OCD-ima za implementiranje projekata unutar zajednica

Rok za podnošenje prijava je:

29. jun  2018. godine

Forum za građanske inicijative (FIQ) i Institut za razvojnu politiku (INDEP) sprovode projekat "Podsticanje održivog organizacionog razvoja za OCD-ove na Kosovu" koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu. Projekat je započeo u februaru 2018. godine i obuhvata niz aktivnosti koje će biti sprovedene tokom trogodišnjeg perioda, sa fokusom na osnaživanje lokalnih organizacija civilnog društva i stvaranje koalicija za rešavanje lokalnih problema.

Opšti cilj ovog poziva, odnosno šeme finansijske podrške, je osnaživanje lokalnih organizacija civilnog društva i stvaranje koalicija za rešavanje lokalnih problema. Specifični cilj ovog poziva je da unapredi aktivno i održivo uključivanje lokalnih OCD-ova u kreiranje politike na svim nivoima upravljanja u odabranim prioritetnim oblastima intervencije kroz pružanje direktne finansijske i tehničke pomoći.

Prioritetne oblasti intervencije su: 1. Demokratija i dobro upravljanje, 2. Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika, 3. Omladina i volontiranje, 4. Vladavina prava i ljudska prava

Finansijske odredbe

  • 15 grantova za projekte za zajednice biće dodeljeno trećim strankama. Minimalni iznos za finansijsku podršku je 3500 EUR, a maksimalni iznos je 4.000 EUR. Sredstva će pokriti 100% ukupnog budžeta projekta.
  • 4 jednaka granta biće dodeljena za 4 tematske koalicije lokalnih OCD-ova (iznos granta do 8.500 € po koaliciji). Sredstva će pokriti 80% ukupnog budžeta projekta, a koalicije će biti odgovorne za obezbeđivanje sufinansiranja od strane drugih javnih, privatnih ili donatorskih subjekata. Ovo će biti zatvoreni poziv za prijave, otvoren samo za OCD-ove korisnice ovog poziva za dostavljanje predloga.

Ko se može prijaviti?

  • Neprofitne organizacije, udruženja, fondacije, obrazovne ustanove, grupe mladih koje su pravno konstituirane na Kosovu;
  • Pravno lice registrovano najmanje godinu dana pre objavljivanja ovog poziva;
  • Neko ko može da dostavi registraciona dokumenta organizacije (sertifikat o registraciji, sertifikat fiskalnog broja) i dokaz da je ispunio/la sve obaveze prema državi, uključujući poresku upravu, informacije o bankovnom računu.
  • Neko ko može dokazati prethodno iskustvo u realizaciji projekata koji su slični ili povezani sa predloženim područjem intervencije (očekivana dostava uzoraka primenjenih aktivnosti);
  • Organizacija koja ima godišnji budžet niži od 30.000 EUR.

Informativni sastanci

Ðakovica – 25. april

 

Mitrovica – 26. april

 

Glogovac – 8. maj

 

Uroševac – 11. maj

 

Peć – 25. maj

 

Kačanik – 22. maj

 

Prizren – 7. jun

 

Podujevo – 12. jun

 

Priština – 20. jun

 

Gnjilane – 21. jun

 

Proces prijave

Pitanja vezana za predloge za poziv za podnošenje predloga, kao i sve prijave mogu se napisati i dostviti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Prijave se MORAJU poslati elektronskom poštom na cso@fiq-fci.org najkasnije do 29. juna 2018. godine u 24:00 časova.

Sva pitanja i odgovori, kao i druga važna obaveštenja za podnosioce prijava, objavljuju se na zvaničnim internet stranicama FIQ-a i INDEP-a, najkasnije 7 dana pre isteka roka (29. juna 2018.) za podnošenje prijava.

Aplikativni paketi