Podsticanje održivog organizacionog razvoja OCD-a na Kosovu

Projekat „Podsticanje održivog organizacionog razvoja OCD-a na Kosovu“ je projekat finansiran od strane Evropske unije, kojim rukovodi Kancelarija EU-e na Kosovu, a sprovode ga Forum za građanske inicijative (FGI) i Institut za razvojne politike (INDEP). Cilj projekta je doprinos demokratskom društvu preko razvoja održivijih Organizacija civilnog društva, koje će služiti kao agenti odgovarajućih promena u donošenju politika i odlučivanju na svim nivoima.

Ovaj projekat ima za cilj podržavanje OCD-a na Kosovu sa posebnim fokusom na organizacioni razvoj, zastupanje, razvoj kapaciteta za prikupljanje sredstava, profilizaciju, sklapanje partnerstava i umrežavanje istih. To će povećati njihov doprinos odlučivanju i donošenju politika na lokalnom i centralnom nivou.

Akademija za održivost

Preko Akademije za održivost, direktnog mentorstva OCD-a tokom praktičnog rada, finansiranja projekata zasnovanih na zajednice, ovaj projekat će služiti kao Nacionalni izvorni centar i kao takav će dovesti do generisanja spremnijih, kredibilnijih i održivijih organizacija. Akademija za održivost će trajati 12 meseci, a izbor organizacija će se vršiti na osnovu njihovih projekata zasnovanih na zajednice (grassroot), a koje će imati koristi od obuka za upravljanje projektima, prikupljanje sredstava, veština za zastupanje i drugih slučnih oblasti od njihove koristi. 

Grantovi za učesničke OCD-a

Kao deo projekta je predviđena i dodela grantova za 15 lokalnih organizacija, projekti kojih će se finansirati sa iznosom od 3500 – 4000 evra. Takođe je predviđeno i sklapanje partnerstava, gde se očekuje da će se nakon realizacije projekata formirati oko 4 koalicije organizacija, koje će dobiti grantove za sprovođenje projekata u međusobnom parterstvu. Projekti partnerstva će se finansirati u iznosu do 8500 evra. Sve informacije u vezi sa pozivom za podnošenje predloga će se objaviti na stranici FGI-a i INDEP-a.

Nacionalnog resursnog centra (NRC)

Sve obuke koje će se realizovati za sve organizacije, direktne dobitnice, ovog projekta, će se objaviti na mreži i biti dostupni javnosti. Takođe, u kancelarijama FGI-e  će se otvoriti biblioteka različitih materijala koja će biti otvorena za sve OCD-a. NRC će takođe služiti kao radni prostor i prostor za sastanke lokalnih organizacija.