Qendra e Resurseve për OSHC

Salla e trajnimeve është e përshtatshme për konferenca, trajnime, seminare, punëtori, konferenca për media dhe fokus grupe, si dhe organizime tjera. Posedon: Binën për folës, 20 karrige, projektor, laptop.  

Salla e takimeve është e përshtatshme për takime formale dhe joformale  si dhe fokus grupe të vogla. Posedon:12 karrige, si dhe televizor për prezantime i lidhur me laptop.

Formën e rezervimit të sallave e gjeni me poshte dhe e dërgoni në cso@fiq-fci.org