Raporti mbi planin për shkolla më të sigurta

01/01/1970

Në përgjigje të ndihmës prej SHPK-së, FIQ ka përdorur përvojën e vet me punën në shkollat e mesme që t'i përshtatet Planit për Komunitete më të Sigurta në shkolla. Duke përcjellë projektet tona pilot në Ferizaj dhe Gjilan, FIQ ka bërë një hulumtim të quajtur "Duke u Përballur me Krim dhe Mungesa në Shkollë" (FACTS) në komunën e Prishtinës për të parë problemet e sigurisë në shkolla dhe për të dhënë disa rekomandime në bazë të këtyre hulumtimeve. Ky raport përdoret për avokim për ndryshim në IPVQ dhe për të vetëdijësuar donatorët. 

Donatorët e FIQ: